Soms moeten we ook saai zijn met onze

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle verbintenissen die door ons worden aangegaan onderworpen aan de volgende voorwaarde die onze klanten geacht worden te aanvaarden zonder voorbehoud.Al onze facturen zijn te betalen uiterlijk acht dagen na factuurdatum. De inning bij wijze van wissel of kwijtstuk maakt hierop geen inbreuk. Eventuele transactie- of bankkosten zijn voor rekening van de gefactureerde.De betaling van een factuur bewijst geen kwijting van vroegere facturen.Op straffe van verval dient elke klacht bij aangetekend schrijven te geschieden binnen de acht dagen, volgend op de datum van de factuur.Al onze goederen worden geleverd, verzonden of vervoerd op kosten en risico van de koper of bestemmeling, zelfs wanneer de zending franco gedaan wordt.Alle geleverde en/of verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de volledige betaling niet is geschied. De betaalbare voorschotten blijven onze eigendom bij wijze van schadevergoeding.In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige aanmaning een conventionele rent lopen aan 1% per maand.In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 125 euro en een maximum van 2.000 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.Alle gebeurlijke geschillen en betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brugge.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Het feit dat één van de partijen niet zou ingaan op het niet naleven van de contractuele bepalingen door de andere partij, zal nooit kunnen beschouwd worden door de tegenpartij als een definitieve afwijking van de betrokken bepalingen.